פרטי התקשרות:
פרטי המדיה ותיאור התקלה:
מסלולי הבדיקה :
שעות עבודה רגילות 8:30-17:00 עלות בדיקה לדיסק שיגיע אלינו לאחר שנפתח – 300 ₪,
המחירים אינם כוללים מע"מ.
תנאי התקשרות

הבדיקה והצעת המחיר: לאחר הגעת הציוד למעבדת קיולינק תבוצע בו בדיקה והערכת מחיר השחזור. בדיקת ציוד נוסף מותנית בתשלום נוסף. הצעת המחיר, הערכת הזמן לשחזור הנתונים וכן הערכת כמות המידע הניתן לשחזור יימסרו בתום הבדיקה.

בדיקה בדחיפות שריפת יער: בדיקה מיידית הנערכת מחוץ לשעות העבודה הרגילות. המחיר 5000 ש"ח+מע"מ.

השחזור והצלת הנתונים: מחיר השחזור בהצעתנו יכלול את מחיר הבדיקה אלא אם יסוכם אחרת. מחיר השחזור ייקבע על פי אופי הבעיה, הידע הנדרש, שעות העבודה, שעות המכונה וחלקי החילוף הנדרשים לביצוע.
הזמנה זו הנה חלק בלתי נפרד מהעבודה על כל חלקיה ונספחיה. הזמנה זו תצורף להזמנת ביצוע השחזור ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
המשלוח קיולינק וחזרה הנו באחריות המזמין בלבד. יחד עם זאת ומבלי שהדבר יחייב אותה באופן משפטי ממליצה קיולינק על קיום הוראות האריזה והמשלוח כפי שמוסבר במסמך זה.
המזמין מאשר כי לא תחול על קיולינק כל אחריות לגבי איכות המידע על המדיה שהועברה.
קיולינק מתחייבת בזאת לשמירה מלאה של הסודיות המסחרית בכל השייך ללקוח ולמידע שלו המגיע לרשותנו לצורך בדיקה / תיקון.

מובהר בזאת שמלוא התמורה עבור השירות צריכה להשתלם בטרם מתן השירות . במידה ומלוא התמורה בגין השירות לא תשולם בטרם מתן השירות, תוכל קיולינק לסרב לבצע את העבודה או כל חלק ממנה מבלי שהדבר יחשב להפרת ההתקשרות בינה ובין המזמין ומבלי שתהא למזמין כל זכות הסירוב לבצע את העבודה או חלק ממנה. לחילופין תוכל קיולינק לבצע את העבודה ולעכב תחת ידה את החומרה ו/או כל ציוד אחר של המזמין שהושאר אצלה עד לתשלום מלוא התמורה. זכות עיכוב זו תתווסף על כל זכות עיכוב העומדת קיולינק מכוח הדין. כל האמור הנו מבלי לפגוע בזכותה של קיולינק לדרוש ו/או לתבוע מהמזמין תשלום עבור כל חלק מן העבודה שכבר בוצעה בצירוף הצמדה וריבית כחוק על כל עיכוב.

במידה ולא תידרש החומרה חזרה על ידי הלקוח בתוך תקופה של שלושה חודשים מיום קבלת החומרה לתיקון על ידי קיולינק אזי תוכל קיולינק להעבירה לרשותה לשם השמדה או מכירה לחלקים ללא כל הודעה נוספת ללקוח. במקרה שכזה לא תחול כל חבות שהיא של קיולינק כלפי הלקוח והוא ייחשב כמי שזנח את החומרה וויתר על כל זכויותיו ביחס אליה לרבות זכות תביעה
מכל מין וסוג שהוא ולרבות הזכות לקבלת מידע אודות החומרה.

תשלום לעניין זה משמעו תשלום במזומן בין שהינו מתבצע על ידי העברה בנקאית ובין בדרך אחרת, ו/או פירעון בפועל, להבדיל מזיכוי זמני של שיקים המופקדים בחשבונה של קיולינק ו/או שיק בנקאי לפירעון מיידי. התשלום יבוצע על פי המחיר שאותו אישר הלקוח ובטרם מתן השירות.
הזמנה זו תומצא ללקוח, לרבות באמצעות פקסימיליה, תיחתם על ידו ותומצא בחזרה קיולינק כשהיא חתומה. החותם מטעם המזמין יציין לצד חתימתו את שמו כתובתו ומספר זהותו ובזאת יאשר כי הנו מוסמך לחייב את המזמין בהזמנה זו וכי במידה ויסתבר שלא היה מוסמך לכל ו/או במידה והמזמין לא יקיים את התחייבויותיו על פי הזמנה זו מכל סיבה שהיא יהא חייב באופן אישי בקיום כל התחייבויות המזמין
על פי תנאי הזמנה זו. החבות על פי נוסח סעיף זה תוטל על המזמין גם אם לא ציין את פרטיו ו/או מחק האישור שלצד חתימתו.

הנחיות משלוח לציוד המיועד לבדיקה ולשחזור נתונים:
אנא קראו פרק זה בעיון ומלאו בקפידה אחר כל ההנחיות. בפרק זה, ציוד משמעו דיסק קשיח,דיסקט,קלטת או כל מדיה מגנטית אחרת המשמשת לשמירת נתונים.

לתשומת לב: חשוב ביותר לארוז דיסקים ומדיה מגנטית בקפידה לשם מניעת נזק נוסף בזמן ההובלה. נזק שיגרם לציוד בהובלה מקטין מאד את
הסיכוי ומגדיל את עלות השחזור.
.1 אם אפשר, ארוז את הציוד הנשלח בחומר אנטי סטטי.
.2 ארוז את הציוד בקופסה הכפולה בגודלה מגודל הציוד וממולאת בחומר רך.
.3 צרף לציוד הנשלח את עמוד הזמנת הבדיקה מלא וחתום ואת התשלום עבור הבדיקה.
.4 אין לשלוח דיסק קשיח או מדיה מגנטית באמצעות רכב דו-גלגלי.
אנא שלחו אלינו כאישור להזמנת הבדיקה את הדף הראשון בלבד מתוך מסמך זה. תודה.